Wel aangifte maar geen vervolging?

Pro deo rechtshulp bij klaagschrift ex art 12 Sv.

 033-741 00 20    Maand. - Vrijd. 09 AM - 17 PM 

Aangifte gedaan bij de politie, maar geen vervolging van de verdachte?

Na aangifte van een misdrijf kan een Officier van Justitie besluiten niet te vervolgen of af te doen met een transactie of strafbeschikking, terwijl belanghebbenden vinden dat de zaak voor de rechter moet worden gebracht. In dat geval kunnen direct belanghebbenden een bijzondere klachtprocedure starten en de zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voorleggen.

Een Officier van Justitie kan besluiten een zaak te seponeren om de verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat er onvoldoende bewijs is, of omdat het vergrijp te klein is. Andere redenen voor een sepot kunnen zijn dat de verdachte te jong is, dat deze niet strafbaar is (bijvoorbeeld psychische overmacht) of omdat het bewijs onrechtmatig is verkregen.

Een direct belanghebbende, meestal de aangever van een misdrijf, kan zich bij een dergelijk sepot miskend of niet serieus genomen voelen. In dat geval kan hij of zij zich beklagen bij het Hof over het sepot van de Officier van Justitie.

Artikel 12 Sv-procedure

Deze procedure is vastgelegd in de artikelen 12 en verder van het Wetboek van Strafvordering. Vaak wordt daarom gesproken van een ‘12 Sv-procedure’ of een ’procedure klacht niet-vervolging’. Deze procedure is voor iedere rechtstreeks belanghebbende toegankelijk.

Gerechtshof: inhoudelijke behandeling

Wanneer direct belanghebbenden de zaak aan het gerechtshof voorleggen, stelt het hof zich een aantal formele vragen: Is het gerechtshof bevoegd? Is de klager ontvankelijk? Als al deze vragen met ‘ja’ worden beantwoord, behandelt het gerechtshof het beklag inhoudelijk. 
Het gerechtshof betrekt bij zijn beslissing de technische aspecten van de zaak (zoals de bewijsbaarheid) en het algemeen belang bij het wel of niet vervolgen. Het hof zal de stukken bestuderen, adviezen vragen en klager en beklaagde oproepen om te worden gehoord. Vervolgens adviseert het OM het hof.

Klager gelijk: alsnog naar rechter

Na de inhoudelijke behandeling kan het gerechtshof het beklag gegrond verklaren. Als de klager in zijn gelijk wordt gesteld, betekent dat niet meer en niet minder dan dat het hof reden ziet om de zaak alsnog aan de rechter voor te leggen. Het betekent niet dat de zaak in een veroordeling zal eindigen, daarover moet de rechtbank alsnog beslissen. Het gerechtshof beoordeelt wel of er punten zijn die door een strafrechter onderzocht moeten worden.

Rechtbank: onderzoek strafbaarheid

De officier van justitie zal de zaak aanbrengen bij de rechtbank. Die gaat dan onderzoeken of er sprake is van een bewijsbaar strafbaar feit en een strafbare dader. Ook het OM zal dan opnieuw naar de zaak kijken. Het OM kan de rechter vragen het feit bewezen te verklaren en de verdachte te veroordelen, maar kan ook vrijspraak vragen.

Is uw aangifte geseponeerd, en bent u het daar niet mee eens? Neem dan contact op via het contactformulier.